[BLOQUE] Primero de Mayo Antiespecista

Al primero de mayo lo recordamos con bronca y odio de clase a quienes murieron por un mundo mejor, libre de toda opresión y explotación de clase burguesa, un mundo sin trabajo, donde la igualdad fuese algo palpable de hecho.
Los años pasan y sigue el capitalismo, guiado ya sea por el liberalismo y luego por la etapa histórica neoliberal que atravesamos, donde se ha perfeccionado esta máquina de destrucción y expoliación de la tierra, especies animales incluidas (todas las especies somos objeto de explotación). Un sistema de explotación y muerte que promueve la explotación de la especie humana por encima de las demás, sean de la especie que sean, donde l@s oprimid@s de clase pasan a ser opresor@s de especie; esa es la realidad, la veamos o no, objetivamente es así.
Como especie humana nos manifestamos contrari@s a la explotación de clase, pero mantenemos, como tal, un status de opresión, represión y muerte por sobre las demás especies animales y el planeta, al consumir lo producido por este sistema basado en dos tipos de opresión: una que es económica, llamada capitalismo y otra sobre determinados valores sólo aplicados para nuestra especie, que es el especismo.
A través de este panfleto pretendemos hacer visible una lucha que también tiene carácter revolucionario, dejando de lado reformismos y ciertos aspectos conservadores, rancios y hasta reaccionarios cuando se habla de liberación animal, veganismo, ya que son términos demasiado manoseados en nuestro día a día.
Quienes tenemos en vista un mundo nuevo, lo miramos con el cristal de quienes no pueden defenderse, sin ser salvador@s de nadie ni nada, sólo haciendo visible lo que estos dos sistemas nos ocultan en nuestra vida cotidiana. Lo que queremos se aleja de un consumismo vegano-capitalista porque reproduciría al sistema capitalista mismo y nuestra intención es propagar otros valores de vida.
Así, como el sistema ha perfeccionado la explotación y los aparatos ideológicos, debemos reforzar actitudes y discursos donde incluyan a otras formas de explotación que no se tienen en cuenta en nuestra vida cotidiana, como lo es el especismo. Tenemos en cuenta de que somos animales explotados desde el momento que trabajamos para un patrón, nos educamos a través del estado y, si no vemos eso, es hacer una diferenciación que no nos conduce a nada: la liberación debe ser total!
Salud, revolución social y liberación animal!
El veganismo será revolucionario o no será.

BLOQUE1DEMAYO

[24 de Abril] Concentración por el día Mundial de los animales presas en los laboratorios.

 

Hace unos meses leíamos esta noticia donde se mostraba un vídeo de lxs perrxs que están presas en un famoso hospital universitario.
El Hospital de Bellvitge, donde vecinas se concentraban por el ruido de ladridos y lloros que salian de estas instalaciones; por ello queremos aprovechar el día mundial de los animales en los laboratorios para mostrar nuestro rechazo a estas prácticas en animales no humanos.
Nigún animal nos debe la vida.
¡STOP VIVISECCIÓN!
¡STOP ESPECISMO!

Convocamos el Viernes 24 de Abril a las 11 en las puertas del hospital.

Noticia: http://www.lavanguardia.com/…/protesta-bellvitge-ensayos-pe…

Evento: https://www.facebook.com/events/678625168909542/

Catalan

L’experimentació en animals no humans està documentada des de l’antiga Grècia. Es defineix com «tot ús d’un animal amb fins experimentals o altres fins científics que pugui causar-li dolor, patiment, estrès o lesions prolongades». És una activitat que l’ésser humà ha desenvolupat amb finalitats majoritàriament científiques i que es dóna en camps com els de la medicina, la biologia, la cosmètica, la higiene personal, la neteja de la llar, els herbicides i la investigació militar, que resulta doblament menyspreable per la finalitat d’aquesta indústria, que és agredir animals humans. Tot i ésser bastant desconegut, el camp militar empra quantitats ingents d’animals no humans i els experiments que realitza són extremadament cruels, en la nostra opinió. Un exemple en seria l’exposició de primats a radiacions que els fan perdre l’equilibri i quan cauen, reben una descàrrega elèctrica.
Per què s’experimenta en animals no humans? Aquesta pregunta accepta diferents respostes segons l’àmbit que tractem, però nosaltres generalitzarem en les nostres afirmacions, amb l’objectiu de donar una visió general del tema, que és el que ens interessa.
Prendrem l’exemple de la medicina humana, potser el que gaudeix de més acceptació social i en el que es creu més «necessària» l’experimentació en no humans. En aquest camp, l’experimentació en animals no humans es duu a terme amb l’objectiu d’extrapolar els resultats obtinguts en els no humans als animals humans. Això es basa en el fet que «biològicament ens assemblem». És a dir, ens basem en les nostres semblances per a experimentar amb ells, però no per a tenir-los en compte moralment. I com aquestes semblances no són igualtats, tampoc són perfectament iguals les reaccions que tenim davant d’una mateixa substància o malaltia. Això s’ha vist exemplificat durant tota la història de la medicina moderna: és el cas de l’aspirina, letal en gats, però utilitzada àmpliament en humans amb pocs efectes adversos. Per aquest motiu, les proves en no humans sempre van seguides per assajos en humans exigits per llei, per comprovar realment l’efecte d’aquella substància o tractament. Aquí arribem a la pregunta: Fins a quin punt és necessària l’experimentació en animals no humans si després sempre són exigits els assajos en humans? (si parlem de medicina).
No volem caure en fal·làcies o argumentacions pseudocientífiques: és cert que l’experimentació animal ha ajudat en els avenços científics que s’han dut a terme fins al dia d’avui. Però també s’hauria avançat encara més ràpida i eficientment si aquestes experimentacions s’haguessin realitzat en éssers humans. Tot i així, els casos d’experimentació no voluntària en humans es consideren, actualment, moralment incorrectes i no ètics, tot i que es segueixen realitzant en alguns indrets, entre ells les presons, una cara més amagada dels centres penitenciaris però existent, actual i mereixedora de ser difosa en aquest escrit. Es parla del fet que «la fi no justifica els mitjans», «de crueltat». Per què? Perquè es considera que la llibertat d’aquelles indivídues humanes sotmeses a experiments no els hauria de ser arrabassada, encara que es poguessin salvar milions de vides mitjançant aquells experiments. De nou, l’argument no s’aplica als animals no humans a causa de l’especisme, del que hem parlat anteriorment.
Per tot el que hem exposat, com a antiespecistes ens declarem en contra de l’experimentació animal i recolzem les alternatives que existeixen a l’ús d’animals en laboratoris. Aquestes són moltíssimes i distintes segons l’àmbit al qual ens referim. Desafortunadament, tot i que existeixen professionals que es dediquen a desenvolupar aquestes tècniques, aquest desenvolupament no està considerat prioritari en l’àmbit científic per diversos motius. El negoci de la cria i posterior venda dels animals per experiments és important i mou grans quantitats de diners. L’especisme també és una realitat en tots els àmbits de la ciència i les antiespecistes topem amb ell en quasi totes les disciplines i som minoria les que ens decantem per una experimentació lliure de patiment.
Per totes aquestes causes, hem triat algunes de les alternatives que s’apliquen en el camp biomèdic i que actualment ja s’utilitzen i desenvolupen:
– Cultius de cèl·lules, teixits i òrgans.
– Donacions de pacients difunts.
– Ús d’éssers vius sense sistema nerviós central com plantes, fongs, bacteris…
– Estudis en persones voluntàries (ja exigits legalment abans que un medicament surti al mercat).
– Simulació via ordinador del funcionament d’òrgans i sistemes humans.
– Simulacions 3D d’intervencions en pacients.
– Ninots amb sistemes mecànics.
————————————————————————————

Castellano

La experimentación en animales no humanos está documentada desde la antigua Grecia. Se define como “toda utilización de un animal con fines experimentales u otros fines científicos que pueda causarle dolor, sufrimiento, estrés o lesión prolongados”. Es una actividad que el ser humano ha desarrollado con fines mayoritariamente científicos y que se da en campos como los de la medicina, la biología, la cosmética, la higiene personal, la limpieza del hogar, los herbicidas y la investigación militar, que resulta doblemente despreciable por el fin de esta industria, que es dañar a animales humanos. Pese a ser bastante desconocido, el campo militar emplea cantidades ingentes de animales no humanos y los experimentos que realiza son extremadamente crueles, en nuestra opinión. Un ejemplo sería la exposición de primates a radiaciones que les hacen perder el equilibrio y al caer, recibir una descarga eléctrica.
¿Porqué se experimenta con animales no humanos? Esta pregunta acepta distintas respuestas según el ámbito que tratemos, pero nosotras generalizaremos en nuestras afirmaciones, con el objetivo de dar una visión general del tema, que es lo que nos interesa.
Tomaremos el ejemplo de la medicina humana, quizá el que goza de mayor aceptación social y en el que se cree más “necesaria” la experimentación en no humanos. En este campo, la experimentación en animales no humanos se lleva a cabo con el objetivo de extrapolar los resultados obtenidos en los no humanos a los animales humanos. Esto se basa en el hecho de que “biológicamente somos parecidos”. Es decir, nos basamos en nuestras similitudes para experimentar con ellos, pero no para tenerlos en cuenta moralmente. Y como estas similitudes no son igualdades, tampoco son perfectamente iguales las reacciones que tenemos ante una misma sustancia o enfermedad. Esto se ha visto ejemplificado durante toda la historia de la medicina moderna: es el caso de la aspirina, letal en gatos, pero utilizada ámpliamente en humanos con pocos efectos adversos. Por este motivo, las pruebas en no humanos siempre van seguidas de ensayos en humanos exigidos por ley, para comprobar realmente el efecto de tal sustancia o tratamiento. Aquí llegamos a la pregunta ¿hasta qué punto es necesaria la experimentación en animales no humanos, si después siempre son exigidos los ensayos en humanos? (en cuanto a medicina se refiere).
No queremos caer en falacias o argumentaciones seudocientíficas: es cierto que la experimentación animal ha ayudado en los avances científicos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Pero también se habría avanzado aún más rápida y eficientemente si estas experimentaciones se hubieran realizado en seres humanos. Sin embargo, los casos de experimentación no voluntaria en humanos se consideran en la actualidad, moralmente incorrectos y no éticos, pese a que se siguen realizando en algunos sitios, entre ellos las cárceles, faceta más escondida de los centros penitenciarios, pero existente, actual y merecedora de ser difundida en este escrito. Se habla de que “el fin no justifica los medios”, de “crueldad”. ¿Por qué? Porque se considera que la libertad de aquellas individuas humanas sometidas a esos experimentos no les debería ser arrebatada, a pesar de que se pudieran salvar millones de vida mediante estos experimentos. Nuevamente, el argumento no se aplica a los animales no humanos a causa del especismo, del que ya hemos hablado anteriormente.
Por ello, como antiespecistas nos declaramos en contra de la experimentación animal y apoyamos las alternativas que existen al uso de animales en laboratorios. Estas son muchísimas y distintas según el ámbito al que nos refiramos. Tristemente, pese a que hay profesionales que se dedican a desarrollar estas técnicas, este desarrollo no está considerado prioritario en el ámbito científico, por varios motivos. El negocio de la cría y posterior venta de los animales para experimentos es importante y mueve grandes cantidades de dinero. El especismo también es una realidad en todos los ámbitos de la ciencia y las antiespecistas topamos con él en casi todas las disciplinas, siendo minoría las que nos decantamos por una experimentación libre de sufrimiento. Por todas estas causas, hemos escogido como ejemplo algunas de las alternativas que se aplican en el campo biomédico y que actualmente ya se emplean y desarrollan:
-Cultivos de células, tejidos y órganos.
-Donaciones de pacientes fallecidos.
-Uso de seres vivos sin sistema nervioso central tales como plantas, hongos, bacterias…
-Estudios en personas voluntarias (ya exigidos por ley antes de que un medicamento salga al mercado).
-Simulación vía ordenador del funcionamiento de órganos y sistemas humanos.
-Simulaciones 3D de intervenciones en pacientes.
-Muñecos con sistemas mecánicos.

laboratorios-fb

Comunicado sobre la represión operación piñata

Otra vez el Estado se ceba con detenciones a personas anarquistas , días después de haber aprobado la llamada Ley Mordaza, y mediante esta operación policial llamada Piñata, a tres escasos meses de la operación Pandora y con una carátula similar de ser parte del terrorismo dentro del estado español, un terrorismo que ninguna persona de a pie ha padecido durante el tiempo que leguleyos y demás afirman que viene funcionando la siembra de violencia que argumentan.

Podríamos estar infinidad de tiempo para definir qué es la violencia, o si es legítima, como antiespecistas podríamos decir que es violencia la explotación animal, usarlos y comerlos, y un largo etc, pero lo que hay claro es que el monopolio de la violencia lo tiene, usa y distribuye a su modo de ver el Estado, por parte de los aparatos represivos como la policía , la cual no duda en ser cancerberos a la hora de detener, golpear, amedrentar, apuntar y disparar sobre las personas en muchas de sus acciones diarias que son el desalojar a gente que no puede pagar su techo, o que han robado para poder comer, y en este caso a quienes no se someten al orden establecido.

Lo que podemos dejar claro es que expresamos nuestra solidaridad para con las personas detenidas en esta ocasión.

Decía el poeta Bertolt Brecht:
“Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime.”

Asamblea Antiespecista de Barcelona, Abril, 2015


Solidaridad con las activistas antiespecistas de Colombia

La Asamblea Antiespecista de Barcelona envía su muestra de solidaridad para con las personas del entorno animalista-antiespecista de Colombia ante las amenazas de muerte hechas por el grupo paramilitar Aguilas Negras, las cuales dejan en evidencia que quienes detentan el poder mediante la violencia, no tienen problema alguno en reproducir el especismo y el autoritarismo, ejercido en este caso puntual a seres humanos mediante una amenaza en la cual pretenden meter miedo a quienes han dado de sí en la militancia contra lacras como la tauromaquia.

Como antiautoritarias, nos oponemos a la violencia ejercida desde el aparato estatal y en este caso para-estatal.

Adjuntamos el comunicado hecho por las activistas y la amenaza.

Asamblea Antiespecista de Barcelona, marzo de 2015.

AGUILAS NEGRAS

SOLIDARIDAD CON EL COLECTIVO STRAIGHT EDGE MADRID Y DETENIDAS 21 MARZO

El 21 de Marzo en Madrid se llevó a cabo las marchas de la dignidad, unas 12.000 personas (según la delegación del Gobierno) de todo el país se congregaron en esta ciudad exigiendo derechos para el pueblo artos de la pobreza a la que nos lleva el estado capitalista.
Muchos colectivos se manifestaban, cada cual con su discurso, pero con un objetivo común: el cambio y la huelga general.

Como es de esperar el estado represivo actua contundentemente hacia quienes luchan, y así lo manifestó. La convocatoria acabó con los antidisturbios reprimiendo a quienes ven necesario el cambio, 17 compañeras fueron detenidas y apaleadas por la UIP.

El colectivo anarquista antiespecista STRAIGHT EDGE MADRID sufrió la mayor parte de la represión, donde muchas de sus integrantes fueron detenidas y señaladas por la prensa como si de un grupo de gamberros se tratara; su compromiso por el cambio es lo que realmente les molesta.
Colectivo que organiza actividades para todas las edades, sin drogas, veganas y libertarias.

Desde la Asamblea Antiespecista de Barcelona mostramos todo nuestro apoyo al colectivo, y pedimos la libertad sin cargos de todas las personas imputadas en las marchas.

La libertad se lucha, no se mendiga.
Liberación animal humana y no humana.

¡ABSOLUCIÓN ACTIVISTAS POR LUCHAR!

Asamblea Antiespecista de Barcelona, marzo de 2015.

idNDA2OTExMzFlNmYyOTc3-a246710df7699893feeba8d59d7c32f1

[8 de Marzo 2015] Bloque Feminista-Antiespecista

Cada 8 de Marzo las voces y la lucha de la mujeres, transgénero,lesbianas, transexuales, queer, pansexuales, etc; recorren las calles siendo importante para mostrar la fuerza que se tiene, debiendo destacar el trabajo en años de muchas compañeras que no se conforman con hacerse escuchar un dia, sino a todas horas, en las barrrios, centros sociales, trabajos, hogares y en cuanquier lugar y situación.

Por otra parte no solo las mujeres de nuestra especie sufren discriminaciones y abusos, por ejemplo, en las industrias lacteas millones de vacas son violadas y separadas de sus hijas para el consumo de leche de animales humanos, esclavizadas de por vida en maquinas de producción prolongando su sufrimiento hasta dejar de ser rentables para ello, siendo este su fin, transportadas a mataderos y termindo en tu plato; sin olvidarnos tambien de las gallinas que son explotadas por su menstruación; las perras que son violadas para criar y ganar dinero con sus hijas; entre otras que sufren la crueldad debido a su sexo.

Por ello consideramos importante nuestra existencia como bloque antiespecista en la manifestación apoyando la lucha feminista sin diferenciar por especie.

Ninguna agresión a nuestras hermanas, libertad animal y humana.

——————————————————————————————————————————————————————-

Cada 8 de Març les veus i la lluita de les dones, transgènere, lesbianes, transsexuals, queer, pansexuals, etc; recorren els carrers essent important per mostrar la força que es té, amb la necessitat de destacar el treball realitzat durant anys de moltes companyes que no es conformen en fer-se sentir un dia, sinó a totes hores, en els barris, en els centres socials, en el treball, a casa i a qualsevol lloc i situació.

Per altra banda, no només les dones de la nostra espècie pateixen discriminacions i abusos, per exemple, en la indústria làctia, milions de vaques són violades i separades de les seves cries, pel consum de llet d’animals humans, esclavitzades de per vida en màquines de producció que allarguen el seu patiment fins que deixen de ser rentables, essent aquest el seu final, transportades a l’escorxador i acabant en el teu plat. No hem d’oblidar tampoc el cas de les gallines, que són explotades per la seva menstruació, les gosses que són violades per criar i guanyar diner amb les seves cries, entre altres que pateixen cada dia degut al seu sexe.

Per això consideren important la nostra existència com a bloc antiespecista en la manifestació, recolzant la lluita feminista sense diferenciar l’espècie.

Cap agressió a les nostres germanes, llibertat animal i humana.
bloque_feminista-antiespecista

Contra los transgénicos

La metodología del aparato tecno-industrial deja en claro que detrás de su cara de desarrollo y progreso se esconde únicamente el afán de lucro en el esquema de mercado, donde si tienes dinero puedes comer, y si eres campesinx, debes meterte en la era de los transgénicos, donde en muchos países la población se ha visto obligada por los Estados y las empresas a usar los llamados paquetes tecnológicos ofrecidos por multinacionales de la “alimentación” como Monsanto, y donde la sabiduría popular del campesinado se ve tumbada a la hora de no poder siquiera conservar las semillas de cada cosecha, hay casos de países en Latinoamérica bien claros (Colombia, México).

En los sitios donde existían cultivos tradicionales, se ha pasado a cultivos de mercado como la soja y el maíz transgénico (destinado a engordar animales para comerlos luego), culpables directos de deforestación, desaparición de flora silvestre y hábitats de infinidad de especies que se les hace difícil o imposible sobrevivir en monocultivos donde terrenos antes heterogéneos se han convertido ahora en triste paisaje de miles de hectáreas de cultivos uniformes.

Empresas como Monsanto, Cargill, Syngenta, tienen que ver con la experimentación animal, ya que existen animales transgénicos para poder explotarlos más en cuando a la llamada “producción de carne, leche o huevos”.Consumir transgénicos está directamente relacionado con la explotación animal y la perpetuidad de ella.

Hagamos que la alimentación sea un acto político y cotidiano, “ser veganx” y comer transgénicos va reñido con el cambio de una ética que muchas veces tiene a la alimentación como primer paso a la hora de rechazar prácticas especistas.

Asamblea Antiespecista de Barcelona.

1937480_1392514997711695_6751342378720743759_n

Solidaridad con l@s anarquistas detenid@s #operacionpandora #jotambesocanarquista #yotambiensoyanarquista

Hablamos de terrorismo cuando el Estado se manifiesta legalmente contra las personas que manifiestan su disidencia de diferentes maneras, en la lucha contra el Estado, el especismo y el capital. Vemos muchas vertientes y variantes, y no somos nosotr@s quiénes para juzgarlas.

Apoyamos toda lucha que se precie de combatir al autoritarismo, ese autoritarismo que echa de sus casas a vecin@s que se convierten en nuestras abuelas, madres y hermanas; o cuando algún hermano de clase se ha suicidado al no tener como pagar un techo que supuestamente tod@s deberíamos  tener. No podemos juzgar cuando otr@s inmigrantes hacen huelga de hambre por pedir únicamente trabajar y estar en un sitio donde las fronteras se cierran cada vez más si tienes tal color y eres pobre. Tampoco juzgamos, ni lo haremos, a l@s compañer@s que usan todo lo posible a la hora de liberar animales y pretender que la liberación animal sea otro punto que le debemos en las luchas sociales…

Solidaridad con l@s anarquistas detenid@s.

¡No juzgamos, no perdonamos! ¡todo Estado es terrorista, todo Estado es especista!

Tocan a un@, tocan a tod@s; comen a un@, comen a tod@s.

Este Sábado 20 está convocada manifestación por l@s anarquistas pres@s y contra la ley mordaza en Pl. Universitat a las 12h

Por la liberación humana y animal
Asamblea antiespecista de Barcelona.
#operacionpandora #jotambesocanarquista #yotambiensoyanarquista